Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Winemoor zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Winemoor worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van de door Winemoor ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen op de website zijn vrijblijvend en Winemoor behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Winemoor. En Winemoor is gerechtigd gemotiveerd bestellingen te weigeren dan wel bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Winemoor dit mee binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro’s, inclusief btw en exclusief handlings- en verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling dient te geschieden voor of tijdens levering tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

3.3 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Winemoor.

3.4 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Winemoor gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Winemoor.

Artikel 4. Levering

4.1 Levering door de Winemoor of een leverancier vindt plaats met bekwame spoed doch tenminste binnen tien (10) dagen na bestelling, tenzij door Winemoor anders is aangegeven. Indien levering niet tijdig plaatsvindt, dan ontvangt u binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft u tot het moment van levering het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden door schriftelijke mededeling daarvan aan Winemoor. Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.

4.2 Winemoor heeft het recht de levering in deelleveringen na te komen.

4.3 Levering vindt plaats op het moment dat het product door (of namens) u in ontvangst wordt genomen.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Winemoor verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van aflevering op u over.

Artikel 6. Reclames en aansprakelijkheid

6.1 U heeft de verplichting om de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Eventuele gebleken gebreken dient u uiterlijk binnen twee (2) dagen na ontdekking schriftelijk en gemotiveerd aan Winemoor te melden.

6.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Winemoor de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurprijs plus betaalde verzendkosten van verzending daarvan te restitueren.

6.3 Winemoor is niet verantwoordelijk voor druk-, zet- of typefouten als door technische storingen de prijs, data of andere informatie van producten verkeerd is weergegeven op www.winemoor.nl

Artikel 7. Garantie

7.1 Garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer u, zonder schriftelijke toestemming van Winemoor, wijzigingen heeft aangebracht dan wel getracht aan te brengen aan het product of deze heeft aangewend voor doeleinden waarvoor het product niet bestemd is.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie

8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Winemoor, dan wel tussen Winemoor en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u  Winemoor, is Winemoor niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Winemoor en/of de transporteur.

Artikel 9. Overmacht

9.1 Onverminderd de overige aan zijn toekomende rechten, heeft Winemoor in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door u dit schriftelijk mee te delen en dit zonder dat Winemoor gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Winemoor kan worden toegerekend, omdat hij niet te wijten is aan zijn schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Artikel 10. Diversen

10.1 Indien u aan Winemoor schriftelijk opgave doet van een adres, is Winemoor gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan Winemoor schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

10.2 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Winemoor in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Winemoor vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

10.3 Winemoor is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.